Urology Annals
About UA | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Online submissionLogin 
Urology Annals
  Editorial Board | Subscribe | Advertise | Contact
Users Online: 1059   Home Print this page  Email this page Small font size Default font size Increase font size
This article has been cited by
1Percutaneous microwave ablation of renal cell carcinoma: practice guidelines of the ultrasound committee of Chinese medical association, interventional oncology committee of Chinese research hospital association
Jie Yu,Xiao-Ling Yu,Zhi-Gang Cheng,Bing Hu,Zhi-Yu Han,Fang-Yi Liu,Zhi-Quan Hu,Hui Wang,Jun Dong,Jie Pan,Bo Yang,Xiaoyong Sai,Ai-tao Guo,Ping Liang
International Journal of Hyperthermia.2020;37(1)827
[DOI]
2Quality assessment of kidney cancer clinical practice guidelines using AGREE II instrument
XiaoFeng Hou,Meixuan Li,Wenbo He,Meng Wang,Peijing Yan,Caiwen Han,Huijuan Li,Liujiao Cao,Biao Zhou,Zhenxing Lu,Bibo Jia,Jing Li,Xu Hui,Yunxia Li
Medicine.2019;98(40)e17132
[DOI]
  Feedback 

Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal